kokunai kokusai nimotsu
kaisetsu taikyo konimotsu1